MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2020 Cilt:1 Sayı:9

SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA “ARAP BAHARI” SÜRECİNDEN BUGÜNE SURİYE KRİZİ VE NATO’NUN “AKDENİZ DİYALOĞU” STRATEJİSİ

SYRIA CRISIS DIPLOMA FROM THE ARAB SPRING PROCESS TO TODAY IN THE CONTEXT OF POLITICAL COMMUNICATION

Emine KILIÇASLAN


ÖZET

Bilindiği gibi Suriye, Ortadoğu Bölgesi’nin en önemli devletleri arasındadır. “Arap Baharı” sürecinden bugüne değin bir iç savaş hali yaşayan Suriye Devleti hala bu çatışmalarla uğraşmaktadır. 2011 yılından beri devam eden iç savaş durumu Suriye Devletini uzun dönemli bir kriz sürecine sokmuştur. Kriz sürecinin başlangıcı olan “Arap Baharı”, Ortadoğu’da pek çok liderin tarihe karışmasına öncülük etmiştir. Bu süreç Suriye’de daha farklı bir boyutta yaşanmıştır. Suriye, bu süreçte iç savaş durumuna sürüklenmiştir. Bu iç savaş süreci “Arap Baharı” ndan bugüne ekonomik ve siyasal kriz olarak hala devam etmektedir. Aslında bugün hala Suriye’nin kriz sürecinin başlangıç noktası “Arap Baharı” süreci değildir. 1989 yıkılan Berlin Duvarı ve dağılan Varşova paktı ile Sovyetler Birliği, Batılı devletlerin Ortadoğu Bölgesinde yeniden bir yapılanma sürecine gitmeleri ile ilgilidir. Bu nedenle bu çalışmada “Arap Baharı” sürecinden bugüne iç savaş durumuna kadar Suriye devletinin yaşadığı kriz NATO’nun “Akdeniz Diyaloğu” stratejisi ile birlikte karşılaştırmalı olarak siyasal iletişim bağlamında söylem analizi çerçevesinde değerlendirilmiştir. Çalışmanın hipotezi, NATO’nun “Akdeniz Diyaloğu” stratejisinin, Suriye’de “Arap Baharı” ve iç savaşa etkisi var mıdır? Sorusudur. Bu hipotezden hareketle, Suriye devletinin “Arap Baharı” süreci ile başlayan ve bugün ekonomik ve siyasal bir krize dönüşen durumunun, NATO’nun “Akdeniz Diyaloğu” stratejisi ile bağlantısı söylem analizi çerçevesinde araştırılmıştır.

Anahtar Kelimeler: suriye, arap baharı, İç savaş, siyasal İletişim, akdeniz diyaloğu

ABSTRACT

As is known, Syria is among the most important states of the Middle East Region. The Syrian State, which has experienced a civil war since the Arab Spring process, is still dealing with these conflicts. The civil war situation that has been going on since 2011 put the Syrian State in a long term crisis. The "Arab Spring", the beginning of the crisis process, pioneered the confusion of many leaders in the Middle East. This process was experienced in a different dimension in Syria. Syria has been dragged into civil war in this process. This civil war process still continues as an economic and political crisis since the "Arab Spring". In fact, the starting point of the crisis process in Syria is still not the “Arab Spring” process. With the Berlin Wall Collapsed in 1989 and the Warsaw Pact disintegrating, the Soviet Union is about the Western states going to a restructuring process in the Middle East Region. Fort his reason, in this study, the crisis experienced by the Syrian state from the “Arab Spring” to the civil war situation has been evaluated in the context of discourse analysisi in the context of political communication in comparison with NATO’s “Mediterranean Dialogue” strategy. Does the study’s hypotesis, NATO2s “Mediterranean dialogue” strategy have an effect on the “Arab Sprin” and civil war in Syria? Based on this hypothesis, the connection of the situation of the Syrian state, which started with the “Arab Spring” process and turned into an economic and political crisis. Has been investigated within the framework of discourse analysis of NATO’s “Mediterranean Dialogue” strategy.

Key Words: syria, arab spring, civil war, political communicatio, mediteranean dialogue.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler