MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:8

MİMARLIK TARİHİ İÇİNDE İSTANBUL BİZANS SU MİMARİSİNİN DURUMU –I-

STATUS OF BYZANTINE WATER ARCHITECTURE IN ARCHITECTURAL HISTORY –I-

Özkan ERTUĞRUL


ÖZET

Tarih boyunca insan toplulukları farklı dönemlerde farklı yaşam düzenlerine sahip olmuştur. Paleolitik çağda insanların suyu mağaraya taşıyarak yaşamlarını su-ırmak-deniz kenarında sürdürdükleri görülürken Mezolitik çağda ise yerleşik hayata geçmenin etkileriyle su ile birleşik bir kültürün oluşmuştur. Tarihin birçok döneminde yaşamış olan insan topluluklarının özellikleri incelendiğinde suyun insanın yaşaması için en gerekli maddelerden birisi olduğunu ve insanoğlunun tarih boyunca su ile ilgili alanların uzağında kalamadığını ifade etmek mümkündür. Bu çalışmada öncelikle tarihsel süreçte çeşitli dönemlerde ve farklı bölgelerde yaşamış insan topluluklarının suyla olan ilişkileri ve bu bağlamda ortaya konulan mimari eserlerden bahsedilmiştir. Ardından İstanbul’da Bizans Devri Su Mimarisi ile ilgili olarak literatürde daha önce yapılan çalışmalara ve söz konusu dönemde ortaya konan mimari eserler hakkında açıklamalara yer verilmiştir.

Anahtar Kelimeler: roma mimarisi, bizans su mimarisi, İstanbul bizans su mimarisi.

ABSTRACT

Throughout history, human communities have had different life patterns in different periods. In the Paleolithic Age, it was seen that people carried water to the cave and continued their lives by the water-river-sea. When the characteristics of human communities that lived in many periods of history are examined, it is possible to state that water is one of the most necessary substances for human survival and that human beings cannot stay away from water-related areas throughout history. In this study, first of all, the relations between human communities living in different periods and different regions in the historical process with water and architectural works put forward in this context are mentioned. Then, the previous studies in the literature about the Byzantine Period Water Architecture in Istanbul and the explanations about the architectural artifacts revealed during the mentioned period are given.

Key Words: roman architecture, byzantine water architecture, istanbul byzantine water architecture.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler