MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:8

SOSYAL DIŞLANMANIN AVRUPA SOSYAL ŞARTI İÇERİSİNDEKİ YERİ VE ÖNEMİ

PLACE AND IMPORTANCE IN EUROPEAN EXTERNAL CHARTER

Nur KESKİN


ÖZET

Sosyal dışlanma kavramı ekonomik, sosyal, kültürel ve politik pek çok olguyu içerisinde barındıran çok boyutlu bir kavramdır. İşsizlik, hastalık, yoksulluk, bedensel engel, eğitim düzeyi, yaş, cinsiyet, ırk, etnik köken gibi birçok ayrıma tabi tutulan birey ya da gruplar toplum içerisinde ötekileştirilmeye ve dışlanmaya maruz kalmaktadırlar. Ancak sosyal refah devleti gereğince devletin; vatandaşlarının refahlarını sağlamaya çalışması ve vatandaşlarının insanca yaşamlarını sürdürebilmesi için mücadele etmesi gerekmektedir. Yapılan bu çalışmada toplumda refahın arttırılmasında önemli bir rol oynayan sosyal dışlanma kavramı ile mücadele edilmesi ve sosyal dışlanma kavramının Avrupa Sosyal Şartı içerisindeki yeri ve önemi incelenmiştir. Çalışma iki bölümden oluşmaktadır. Çalışmanın ilk bölümünde Avrupa Sosyal Şartı’nın gelişimi tarihsel açıdan ele alınmıştır. İkinci bölümde ise sosyal dışlanma kavramının Avrupa Sosyal Şartı içerisindeki yeri ve önemi incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: avrupa sosyal şartı, gözden geçirilmiş avrupa sosyal şartı sosyal dışlanma.

ABSTRACT

The concept of social exclusion is a multidimensional concept involving many economic, social, cultural and politicalphenomena. Individuals or groups that are subjected to many differentiationssuch as unemployment, disease, poverty, physicaldisability, education level, age, gender, race, ethnicity are subject to marginalization and exclusionwithin the society. However, according to the social welfare state; citizensshouldstrive to ensure their welfare and struggle for their citizens to live a humane life. In this study, the struggle against the concept of social exclusion, which plays an important role in increasing the welfare of the society, and the place and importance of the concept of social exclusion in the European Social Charter are examined. The study consists of two parts. In the first part of the study, the development of the European Social Charter is discussedhistorically. In the second part, the place and importance of the concept of social exclusion in the European Social Charter is examined.

Key Words: european social charter, revisedeuropean social charter social exclusion.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler