MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:7

AFRODİSYAS NEKROPOLÜNDEN İKİ FARKLI MEZAR YAPISI

TWO DİFFERENT TOMB FROM THE NECROPOLİS OF APHRODİSİAS

M. Umut Doğan


ÖZET

Roma İmparatorluğunun Anadolu’daki en önemli kentlerinden biri Afrodisyas’tır. Kent önemli kamu yapıları yanında mimari açıdan zengin bir mezar geleneğine de sahiptir. Afrodisyas’ın batı nekropolünde ve kuzey nekropolünde yapılan iki kazıda ortaya çıkarılan iki farklı mezar yapısı hem mimari özellikleri hem buluntuları hem de sosyal yaşam konusunda verdiği ipuçları açısından dikkat çekicidir. Batı nekropoldeki hipoje (yer altı) mezarın üstüne Geç Roma Dönemi’nde bir çiftlik yapısı inşa edilmiştir. Mezar ile bir arada kullanılan bu yapı “çiftlik mezar yapı kompleksi” oluşturması açısından dikkat çekicidir. Kuzey nekropolde bulunan Derincedere oda mezarı ise mezar girişine yapılan basit gömü ile dönemin sınıfsal ilişkileri konusunda ipuçları vermektedir.

Anahtar Kelimeler: afrodisyas, roma dönemi, oda mezar, hipoje (yeraltı) mezar, çiftlik yapısı

ABSTRACT

Aphrodisias was one of the most important cities of the Roman Empire in Anatolia. In addition to the important public structures of the city also has a architecturally rich tomb tradition. Two different tomb unearthed in the excavations in the western and north necropolis of Aphrodisias is remerkable both in terms of architectural features, finds also about social life. On top of the underground grave in the Western necropolis established a farm structure at the late Roman period. This structure used with the grave is striking in terms of the construct "farm-tombs complex". The Derincedere Chamber Tomb located in the North necropolis with the simple burials clue in the social stratum relations of the period.

Key Words: aphrodisias, roman perio the chamber tomb, hypogeum (underground) grave, farm bulding

Arama

Duyurular

Diğer Linkler