MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:7

GEÇİŞ EKONOMİLERİNDE KENTLEŞME VE ÇEVRE: ÜLKE ÖRNEĞİ MACARİSTAN

URBANIZATION AND ENVIRONMENT IN TRANSITION ECONOMIES: COUNTRY CASE HUNGARY

Funda SELVİ


ÖZET

Geçiş ekonomileri temel itibariyle piyasa ekonomisini oluşturma amacındadır. Geçiş ülkeleri, devletin ekonomi içindeki payını azaltmaya çalışırken, ekonomik kurumları ve kuralları piyasa sistemiyle adapte edebilmek amacıyla devlete önemli yetkiler de yüklemiştir. Çalışmada ele alınan Macaristan örneğinde, özellikle 1989 yılında başlayan ve 1990 yılında hız kazanan geçiş sürecinde toplumun eskiden oluşturduğu planlı sistemden piyasa ekonomisine geçiş amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler ekonomik, sosyal ve siyasal değişimlere neden olmuştur. Bu değişimler toplumsal, sosyal, ekonomik, çevresel, kentsel alanda birçok sorunu da beraberinde getirmiştir. Avrupa Birliği’ne tam üyeliği 2004 yılında gerçekleşen Macaristan’da kentsel planlama ve koruma hususu üzerinde durulmaktadır. Tüm bunlar neticesinde oluşturulacak kentsel ve çevresel planlar dahilinde atık, su, hava, gürültü, tarım, enerji, konut alanlarının korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik bütünleşik bir sistem kurulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: geçiş ekonomileri, özelleştirme, macaristan

ABSTRACT

Transition economies basically aim to form a market economy. Transition countries, while trying to reduce the state's share in the economy, imposed important powers on the state in order to adapt economic institutions and rules to the market system. In the case of Hungary discussed in the study, especially in the transition process which started in 1989 and accelerated in 1990, the activities carried out by the society in order to transition from the planned system to the market economy caused economic, social and political changes. These changes brought about many social, economic, environmental and urban problems. Hungary, whose full membership to the European Union took place in 2004, focuses on urban planning and conservation. An integrated system for the protection and improvement of waste, water, air, noise, agriculture, energy and housing areas should be established within the urban and environmental plans to be established as a result of all these.

Key Words: transition economies, privatization, hungary

Arama

Duyurular

Diğer Linkler