MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:7

SOSYAL POLİTİKA VE EĞİTİMDE SINIF YÖNETİMİYLE İLGİLİ PROGRAM ARAYIŞINA ÖRNEK OLARAK KÜBİK PROGRAM

CUBIC PROGRAM AS AN EXAMPLE OF THE SEARCH FOR PROGRAMS IN SOCIAL POLICY AND CLASSROOM MANAGEMENT IN EDUCATION

Mustafa Hatipler


ÖZET

Sosyal politika, toplumsal barışın ve refahın en önemli düzenleyicisidir. Bu anlamda, toplumsal gelişmenin dinamolarından biri olan eğitimden uzak ve ayrı kalamaz. Özellikle eğitimin fırsat eşitliği ve eğitim programlarının kalitesi ve geliştirilmesi konuları, sosyal politikanın temel konuları arasına girer. Eğitim, toplumsal gelişmeyi sağlarken beşeri sermayenin de temel yetiştiricisi konumundadır. Beşeri sermayenin hazırlanmasında, en büyük paya sahip olan eğitimin, eşit, adil ve gelişmeye açık olması ve dünden çok bugüne, bugünden yarına yönelik olması kaçınılmazdır. Sınıf yönetimi, eğitim alanında başarıyı doğrudan etkileyen temel faktörlerden biridir. Bu anlamda sınıf yönetiminde başarı sağlanmasının eğitimde başarı sağlanması, eğitimde başarı sağlanmasının da beşeri sermayenin kalite ve değerinin artması ve sosyal politikanın başarılı olması anlamına geldiği çok açıktır. Bu küçük çalışmada, sosyal politika, eğitim konularına çok kısa olarak değinilmiş ve sınıf yönetimi ve sınıf yönetiminde Kübik Program üzerinde durulmuştur.

Anahtar Kelimeler: sosyal politika, eğitim, sınıf yönetimi

ABSTRACT

Social policy is the most important regulator of social peace and prosperity. In this sense, one of the dynamos of social development, education can not stay away and separate. In particular, equality of opportunity and the quality and development of education programs are among the main issues of social policy. While education provides social development, it is the basic educator of human capital. It is inevitable that education, which has the biggest share in the preparation of human capital, should be equal, fair and open to development and be directed towards today, today and tomorrow. Classroom management is one of the main factors directly affecting success in education. In this sense, it is clear that achieving success in classroom management means achieving success in education and achieving success in education means increasing the quality and value of human capital and achieving social policy success. In this small study, the topics of social policy and education are briefly addressed and the Cubic Program is focused on classroom management and classroom management.

Key Words: social policy, education, classroom management

Arama

Duyurular

Diğer Linkler