MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2019 Cilt:1 Sayı:7

Namık Kemal’in Celaleddin Harzemşah Piyesi Örneğinden Hareketle Lider Kültü ve Tarık-ı Necad Kavramı

The Leadership Cult and the Way of Salvation Through the Example of Namık Kemal's Play, Celaleddin Harzemsah

MESUT DAVULCU


ÖZET

Pragmatik tarih yazımında lider ve kahraman figürü başat rol oynar. Lider ve kahraman profiline en çok çöküş dönemlerinde ihtiyaç duyulur. Osmanlı son dönem aydınlarından olan Namık Kemal tarih yazımında pragmatik bir tutum sergilemiştir. Devletin kurtuluş yolunu birlik ve beraberlikte görmüştür. Kurtuluşun Osmanlıcılık ve İslam Birliğinde olduğunu savunmuştur. Namık Kemal Celaleddin Harzemşah eseri başta olmak üzere pek çok eserinde, vatan kavramını işlemiş vatan sevgisini yeniden kurmuştur. Çöküşten kurtaracak atılımları yapacak lider / hükümdar prototipini belirlemiş, geçmişten olumlu örnekleri gün yüzüne çıkartarak sunmuştur. Bir liderin nasıl olması gerektiği, çöküşe sebep olan hükümdar tiplemelerini, adalet ve liyakat kavramını, oluşturmak istediği kurtuluş yolu çerçevesinde incelenmiştir.

Anahtar Kelimeler: namık kemal, celaleddin harzemşah, pragmatizm, liderlik

ABSTRACT

İn pragmatic histography the figüre of the leader and hero plays a majör role. The profil of the leader and hero are needed mostly in the times of collopse. Namık Kemal, one of the intellectuals of the last period of the ottoman, showed such a pragmatic position in histography. According to him, the path of salvation of the state depended on unity and be,ng together. He justified that. Salvation was concerning with Ottomanism and İslamic Union. İn many works of him, Namık Kemal, primanly his work celaleddin Harzemsah, had the issue of homeland, nation, and re-created the love of country. He identified the leader / ruler prototype that had been made advance through saving from falling, he served by uncovering the positive examples of the past. He researches how a leader should be, the types of rules caused to collapse, nation of justice and merit within the framework of the road of redemption.

Key Words: namık kemal, celaleddin harzemşah, pragmatic, leadership

Arama

Duyurular

Diğer Linkler