MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2018 Cilt:1 Sayı:4

Edremit Körfezi’nin Güney Kesiminde Ortaçağ

Mediterranean In The South Of The Edremit Körfezi

Prof. Dr. Engin BEKSAÇ


ÖZET

Edremit Körfezi’nin güney kesimi üzerine yapılan çalışmalar çok sınırlıdır. Bölge üzerine yayınlanmış olan kaynakların sayısı da çok sınırlıdır. Bu çalışma genelde orijinal olup, bazı buluntular dışında ortaya çıkan bulguların önemli bir bölümünden ilk defa söz edilmektedir. Çalışmada Edremit Körfezi’nin kendisine has tarihsel oluşumu ve kimliği doğrultusunda ele alınan bölgeler arasında Edremit, Burhaniye ve Ayvalık İlçeleri’nde yer alan Prehistorik, Protohistorik ve Antik Dönemlerden kalma bulgular ortaya konmuştur. Edremit Körfezi’nin güney kesimi arkeolojik ve tarihsel mirasın korunması hususunda büyük güçlükler arz eder, bilinçli tahribatın verileri hızla tükettiği buhranlı bir döneme konu olmaktadır. Edremit Körfezi’nin güney kesimi Kuzey Batı Anadolu Kültürel kimliği ve Arkeolojisi için önemli bir alan teşkil etmektedir. Edremit Körfezi’nin güney kesimi Prehistorik, Protohistorik ve Antik Dönemlerde yoğun nüfuslu ve önemli yerleşme merkezleriyle temsil edilen bir bölge olarak ön plana çıkarken, Geç Antik’ten itibaren, özellikle Ortaçağ boyunca önemli bir nüfus azalması ve yerleşim sistemindeki değişikliği ortaya koymuş bulunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: edremit körfezi, ortaçağ, antik çağ, arkeoloji

ABSTRACT

Studies on the southern part of the Gulf of Edremit are very limited. The number of sources published on the region is also very limited. This study is generally authentic and a considerable part of the findings that come out except from some finds is mentioned for the first time. In this study, among the regions handled in accordance with the historical formation and identity of the Edremit Gulf, the findings inherited from Prehistoric, Protohistoric and Antique Periods located in Edremit, Burhaniye and Ayvalık Provinces are revealed. The southern part of the Gulf of Edremit presents great difficulties in preserving the archaeological and historical heritage and it is discussed of a hard period when conscious destruction quickly consumes data. The southern part of the Gulf of Edremit constitutes an important area for Northwest Anatolia Cultural Identity and Archeology. While the southern part of the Edremit Gulf comes into the prominence as a region represented by densely populated and important settlement centers in Prehistoric, Protohistoric and Antique Periods, since the Late Antiquity, it has revealed that a substantial decrease of population especially, throughout the Middle Ages and a change in the settlement system.

Key Words: edremit gulf, middle age, ancient age, archeology

Arama

Duyurular

Diğer Linkler