MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2018 Cilt:1 Sayı:4

İngiliz Bahçe Sanatı

English Garden Art

Ufuk Çetin


ÖZET

Bahçeler farklı bitki,çiçek,hayvan ve böcek türlerinin bir arada bulunarak insanoğluna çeşitli amaçlarla hizmet eden tamamlayıcı unsurlardandır.Dünya var olduğundan beri bahçeler de var olmuştur. Antik kültürlerden günümüz modern kültürlerinde bahçelerde değişik coğrafyaların ve kültürlerin izlerine rastlanmaktadır. Ayrıca,bahçelerin pek çok şekli bulunmaktadır.Huzur,sakinlik ile vahşi doğa yaşantısını da toprağın ekilip biçilmesinin bir tür canlandırılması ya da tarımsal kaynakların geliştirildiği yerler olarak karşımıza cıkmaktadırlar.Küresel olarak bahçeler tüm yaşayan insanların varlıklarını sürdürmelerine, rahatlatmalarına yardımcı olmuştur.Ek olarak, önemli sanatçılara,şairlere müzisyenlere ve yazarlara ilham kaynağı olmuşlardır. Bahçeler sanatın hemen hemen her dalında kullanılmışlardır.Bahçe sanatı gerçek ve hayali birer bahçe örneği olarak incelenip sembolik anlamlarıyla yansıtılmıştır. Resim sanatında ise bahçelerin sayısız örnekleri sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmada diğer bahçeler arasında önemli bir yere sahip olan İngiliz bahçe sanatı ele alınmıştır. Bahçenin tanımlamasından ve tarihi geçmişinden de bahsedilerek konu ile ilgili genel bilgilerden bahsedilmiştir. İngiliz bahçelerinin resim sanatında özellikle manzara resim sanatı gelişimi üzerindeki etkisi de incelenmiştir.Sanatsal açıdan bu bahçe planının önemi irdelenmiştir.Ayrıca diğer bahçe türleri ve sanat eserleri üzerindeki etkisi de aktarılmaya çalışılmıştır.

Anahtar Kelimeler: bahçe,sanat,İngiliz bahçeleri,manzara,resim

ABSTRACT

Gardens are complementary notions serving mankind differently being together various plants,flowers and animals.Gardens are available since the universe exists.It has been followed traits of dissimilar cultures from antique to modern gardens cultures. Besides,Gardens have diffrent functions.They represent peace,tranquility, wild nature life, cultivating lands,sorts of refreshments and agricultural sources improvements.Globally gardens helped people live and relax.Moreover, they inspired artists,poets,musicians,and authors. Gardens were used in all parts of arts.Garden art was searched with real and imaginary samples and reflected with symbolical meanings.In the painting art, numerous examples are seen quite often. This study examined English garden art having great importance among other gardens.General information were provided with garden definitions and historical backgrounds as well.The impact of English gardens on development of painting art especially landscape art was explored.Significance of this type of garden plan was serached.Other garden forms and effects of them on other art works were tried to presented too.

Key Words: garden,art,english gardens,landscape,painting

Arama

Duyurular

Diğer Linkler