MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2017 Cilt:1 Sayı:1

Kamu Sektöründe Stratejik İnsan Kaynakları Yönetimi: Dünyadan Ve Türkiye’den Örnekler

Strategic Human Resources Management In The Public Sector: Examples From The World And Turkey

Sami Sonat ÖZDEMİR, Eray POLAT, Meltem ÖZDEMİR


ÖZET

Bilindiği üzere personel yönetimi anlayışı, günümüzün modern uygulamalarını içeren aşamaya ulaşılıncaya kadar oldukça farklı süreçlerden geçmiştir. Stratejik insan kaynakları yönetimi anlayışına kadar uzanan bu dönemde, işletmelerdeki insan kaynaklarına verilen önem oldukça artmış ve insan kaynakları departmanlarının sadece işgücünü yöneten değil, işletme faaliyetlerinin koordinasyonunu sağlayan ve dolaylı olarak bir işletmenin temel hedefi olarak karlılığın artmasını sağlayan bir yapıya sahip olduğu keşfedilmiştir. Bununla birlikte karlılık artışının insan kaynaklarının etkin yönetilmesiyle sağlanabildiğinin keşfi, organizasyonları bu alanda stratejiler geliştirmeye itmiştir. Ancak karlılığı temel hedef olarak belirlememesi muhtemel görünen kamu sektöründe, insan kaynaklarının stratejik boyutuna yönelik uygulamalar söz konusu mudur? Bu çalışma, dünyada ve Türkiye’de kamu sektörü kuruluşlarında stratejik insan kaynakları uygulamalarına yönelik örnekler içermekte ve dünyanın farklı bölgelerinde kamu sektöründe insan kaynakları yönetimine yönelik durumu ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: kamu sektörü, personel yönetimi, insan kaynakları, stratejik yönetim

ABSTRACT

As is known, the understanding of personnel management has gone through quite different processes until reaching the stage that includes today's modern applications. In this era of strategic human resource management, the importance given to human resources in enterprises has increased considerably and it has been discovered that the human resources departments have a structure that not only manages the workforce, but also provides the coordination of business activities and indirectly enhances profitability as the primary goal of an enterprise.Nevertheless, the discovery that increased profitability can be achieved through effective management of human resources has prompted organizations to develop strategies in this area. However, in the public sector, where it is unlikely to determine profitability as the main objective, is it the practice of the strategic aspects of human resources? This study includes examples of strategic human resource practices in public sector organizations in the world and in Turkey and presents the situation for human resource management in the public sector in different regions of the world.

Key Words: public sector, staff management,human resources, strategic management

Arama

Duyurular

Diğer Linkler