MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2017 Cilt:1 Sayı:1

Yaşam Boyu Öğrenmede Televizyonun Rolü Bağlamında Bir Gündüz Kuşağı Programı: “Gülben”

“Gülben” As A Daytime Tv Programme In The Context Of The Role Of Television On The Lifelong Education

M. Yüsra ARSLAN,Zuhal DEMİR


ÖZET

Gündüz kuşağı programları şeklinde adlandırılan ve çoğunlukla kadınlara yönelik olarak hazırlanan kadın programları son yıllarda aile yaşamına etkileri bağlamında sıklıkla tartışılmaktadır. 1990'lı yıllardan itibaren medyanın dönüşüm geçirmesiyle birlikte yeni televizyon tür ve formatları ortaya çıkmıştır. Başlangıçta kadınlara pratik bilgiler vermeyi amaçlayan, sonralarıysa çeşitli nedenlerle kadınların yaşadıkları mağduriyetleri konu edinen kadın programları "kadınların seslerini duyurmayı" ve sorunlarına çözüm bulmayı amaçlamış ancak toplumsal değişimle birlikte bu tür programlar daha eğitici, öğretici, yaşam kalitesini arttırmaya yönelik bir içeriğe doğru evrilmiştir. Sağlık, eğitim, din, cinsel yaşam, evlilik, moda, yemek, kişisel bakım vb gibi çok çeşitli alanlara ilişkin bilgilerin sunulduğu kadın programları, tür, içerik ve söylem düzleminde “yaygın eğitim” türünde tanımlanabilir. 2013-2014 yayın sezonunda Show TV’de yayımlanmakta olan Gülben programı da bu tür gündüz kuşağı programlarına güncel bir örnektir. Bu çalışma, Gülben Ergen’in sunduğu “Gülben” programı üzerinden, gündüz kuşağı programlarının yaşam boyu öğrenmedeki rolünü ortaya koymayı amaçlamaktadır. Çalışmada ilk olarak bu konu üzerine yapılmış araştırmalar üzerinden kuramsal çerçeve sunulacak, daha sonra kadınların büyük oranda izlemeyi tercih ettikleri “Gülben” programının türsel ve söylemsel özellikleri içerik analizi yöntemiyle değerlendirilecektir.

Anahtar Kelimeler: eğitim, televizyon, içerik analizi, gündüz kuşağı programı, yaşam boyu öğrenme

ABSTRACT

Women's television programmes, which are prepared mostly towards women and also called as daytime television programmes, have often been discussed in the context of their effects on family life in recent years. New kinds and formats of television have appeared with the transformation of media since 1990s. The main purpose of women's television programmes which aimed at giving practical information to women at first and mentioned about the unjust treatment against women for specific reasons later on has been to “make women heard” and to find solutions to their problems; however, these types of programmes have evolved towards a more educating, teaching and life quality-increasing content with the social change. Women's television programmes which present information regarding various areas such as health, education, religion, sexual life, marriage, fashion, food and personal care can be defined to be in the type of “common education” on the planes of type, content and discourse. The women's television programme “Gülben” which has been broadcast on Show TV during the 2013-2014 season is a current example of these types of daytime television programmes. This study aims to put forward the role of daytime television programmes on lifelong learning through the women's television programme “Gülben” which is hosted by Gülben Ergen. Firstly, the theoretical framework of the study will be presented based on the other research studies on this topic, and then the typical and discursive features of the programme “Gülben” which is preferred by women to a large extent will be evaluated by the content analysis method.

Key Words: education, television, content analysis, daytime television programme, lifelong learning

Arama

Duyurular

Diğer Linkler