MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2017 Cilt:1 Sayı:1

Turizm Ve Coğrafi İşaretleme : Balıkesir Örneği

Tourism and Geographical Indication: Balikesir Example

Arş. Gör. Eray POLAT


ÖZET

Günümüzde toplumların sosyo - ekonomik gelişme düzeylerine bağlı olarak, tüketicilerin kararlarında fiyattan daha çok ürünlerin kültürel boyutunun ön plana çıktığı yöresel ürünler piyasasının önemi artmaktadır. Buna paralel olarak seyahat tercihlerinde de birtakım değişiklikler meydana gelmeye başlamıştır. Değişen turizm talebine cevap verebilmek için alternatif turizm türlerine ve yöresel ürünlere/değerlere doğru bir eğilim söz konusudur. Bu kapsamda yöresel ürünler ve değerler bölgeye turist çekebilmek için önemli bir potansiyel taşımaktadır. Coğrafi işaretleme kavramı da yöresel ürün ve değerlerin birer turistik imaja dönüşmesi konusunda oldukça önemlidir. Coğrafi işarete sahip yöresel ürün ve değerlerin turistik değere dönüşmesi ile birlikte yöre ekonomisine sağlayacağı katkı konunun önemini daha da artmaktadır. Bu çalışmanın amacı, coğrafi işaretleme kavramı ile turizm arasındaki ilişkiye odaklanmak ve Balıkesir ilinin coğrafi işaretleri hakkında bilgi vermektedir. İlin sahip olduğu coğrafi işaretlerin bölgeye turist çekebilmede etkin rol üstlenebilmesi için öneriler sunulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: coğrafi İşaret; turizm; menşe adı; mahreç İşareti; balıkesir.

ABSTRACT

Today, depending on the level of socio-economic development of societies, the importance of local products market, in which the cultural dimension of products come to the fore more than the price in decisions of consumers, is increasing. In parallel, some changes in travel preferences have begun to occur. There has been a trend towards alternative tourism types and local products/values to respond to changing demand for tourism. In this context, local products and values are of significant potential to attract tourists to the region. The concept of geographical indication is also very important on the transformation of a local products and values into a tourist image. At the same time tourist value of local products with geographical indications and values the importance of the subject due to its contribution to the local economy as a result of conversion is also increasing. The purpose of this study is to focus on the relationship between tourism and the concept of geographical indication and give information on the geographical indications of the province of Balikesir. For the geographical indications that the province own to take an active role in attracting tourists, recommendations are presented.

Key Words: geographical indication; tourism; protected designation of origin; protected geographical indication; balikesir.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler