MERİÇ ULUSLARARASI SOSYAL ve STRATEJİK ARAŞTIRMALAR DERGİSİ 2017 Cilt:1 Sayı:1

Medyada 12 Yıllık Zorunlu Eğitim Sistemi

12 Year Compulsory Education System In The Media

Zuhal DEMİR,M. Yüsra ARSLAN


ÖZET

Zorunlu eğitimi kademeli olarak 12 yıla çıkaran yasa, teklif olarak sunulmasından, kabul edilmesine ve getirdiği değişikliklere kadar her yönüyle çok fazla tartışılmış ve uzun süre medyanın gündemini oluşturmuştur. Bilinmeyeni fazla olan bu süreçte, yeni eğitim sistemi hakkında kamuoyuna bilgi sunan medya kuruluşları arasındaki fikir ayrılıkları da dikkat çekicidir. Birincil işlevi bilgilendirmek olan gazeteler ve gazetecilik mesleği günümüzde hakikat ve nesnellikten uzak olmaları bakımından eleştirilerek güvenilirliklerini büyük ölçüde kaybetmiştir. Aynı haberler farklı gazetelerde veya farklı kalemlerde farklı ideolojik çerçevelerle sunulurken; denge unsuru tamamıyla göz ardı edilir olmuştur. Cumhuriyet ve Hürriyet gazetelerinin bu yeni eğitim sistemi ile ilgili verdiği haber ve köşe yazılarını laiklik bağlamında inceleyecek olan bu çalışmada amaç, 12 yıllık kesintili eğitim sistemi konusunda medyayı önemli bir bilgi ve haber kaynağı olarak gören kamuoyuna medya aracılığı ile sistemin nasıl anlatıldığı, farklı ideolojilere sahip organların aynı sistemi hangi farklı açılardan ele aldığı ve bilgilenme sürecinde kamuoyuna sistemle ilgili ne tür bilgilerin aktarıldığının tespit edilmesidir.

Anahtar Kelimeler: 12 yıllık kesintili eğitim sistemi, söylem analizi, laiklik, nesnellik.

ABSTRACT

The laws which gradually increase compulsory education to 12 years, has been discussed thoroughly with every aspect including its proposal, acceptance and changes, and has constituted the long-established media’s agenda. In this process where the unknown is more than what is known, the differences of opinion among media organizations which provide information to the public about the new education system are also notable. The newspapers and the profession of journalism whose primary function is to inform people has been criticized in terms of being far away from truth and objectivity, and has lost its reliability significantly. While the same news are being presented in different newspapers or different pens with different ideological frameworks, the element of balance has been completely ignored. The purpose of this study which will examine the news and articles of Cumhuriyet and Hürriyet newspapers’ on this new education system in the context of laicism is to detect how the system is being expressed to the public who see the media as an important information and news source about this 12 years of intermittent training system, from which different perspectives the organs with different ideologies handle the same system, and what kinds of information about the system is being transferred to the public during the information process. Cumhuriyet and Hürriyet newspaper’s the news about the new education system in the context of secularism and a columnist for the purpose of this study is to examine, 12-year education system in discontinuous media that serves as an important source of information and news to the public, through the media that described how the system, with different ideologies which deal with different aspects of the same system of organs taken and in the process of informing the public about the system is to determine what type of information that is transferred.

Key Words: 12 years of intermittent training system, discourse analysis, laicism, objectivity.

Arama

Duyurular

Diğer Linkler