The Meric Journal 2018 Cilt:1 Sayı:5

Hırıstiyanlık Ve Bizans Sanatında Hagios Nicholaos

Hagios Nicholas in Christianity And Byzantine Art

Dr.Öğr.Üyesi Özkan Ertuğrul


ÖZET

Bizans sanatı dediğimiz sanat hırıstiyanlaşmış bir Roma sanatıdır ve hırıstiyan sanatı içinde bir devri oluşturmaktadır. 19. yy.'dan başlayarak sanat tarihçilerinin Doğu Roma imparatorluğuna bizans demesi de, Byzantion kentini Bizans'ın kurmasına dayanır. Dönemin yeterince aydınlanamamış kültür tarihi, yeni araştırmalarla ortaya çıkarılmaktadır. Anadolu'yu da içeren geniş bir bölgeyi etkileyen bu imparatorluğun merkezi Bizantion'dur. Bizanslılar, hıristiyanlıkla gelen kimi uygulamalar yanında, antik geleneklere de bağlı kalmışlardır. Aslına bakılırsa Bizans sanatı hıristiyan sanatıdır. Bir taraftan antik dünya değerlerine inanan İmparatorluk ve çevresi diğer taraftan mezhep ve tarikatların farklılığı ve nihayet okuma yazma bilmeyen halka resimlerle dini anlatma kaygısı hırıstiyanlığın değişime uğramasına neden olmuştur. Bizanslılar, kendilerinden önceki sanat akımlarından da etkilenmiştir. İlk yılların mimarisi, resmi, küçük sanatları ve plastik sanatları bir roma devamcısı geleneği olarak Antik dönem özellikleri taşır. Daha sonraki dönemlerde Bizans sanatı kendine özgü kişiliğini bulmuştur. Çalışmada Hagios Nıcholaos ve kiliselerinin günümüz yerleşim yerlerindeki inşaaları incelenmiştir. Nicholaos kiliselerinin hırıstiyanlığın başlangıcında çoğunlukla İstanbul ve Anadolu’da yapılmasının ardından daha sonra Yunanistan ve Rusya’da yayıldığı ancak buna karşın diğer ülkelerde bu yoğunlukta yapı inşa edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak Bari gibi İtalya’da bazı sahil kenarlarında az sayıda inşa edilmiş yapı yer almaktadır.

Anahtar Kelimeler: Bizans Sanatı, Hıristiyanlık, Hagios Nıcholaos Kiliseleri

ABSTRACT

The Art we called Byzantium art is a Roman Art which was christianized and has generated a period in christian art. Starting from 19th century, art historian calling East Roman Empire as Byzantium based on Byzantium city established by the Byzantium. Cultural history of period which could not clarified, has found out with new researches. The center of this empire that effects a large area including Anatolian is Byzantium. Beside some applications comes with christianity, the Byzantines adhered antique tradition, as well. As a matter of fact, Byzantium art is a christian art. The Empire and its environment believing the values of antique world on the one hand, the differences of sect on the other hand and lastly anxiety of telling religion to the people unable to read and write has caused change of christianity. The Byzantines, has been effected by the art movements before them. Architecture, art, small art and plastic arts of the first years has carried property of Antique Period that is being a tradition of Roman tenth. In later periods, Byzantium art has found its specific personality. In the study, the buildings of Hagios Nicholaos and its churches in today’s settlements has been examined. It has been understood that Nicholaos churches has been constructed mostly in Istanbul and Anatolian in the beginning and after it has spread Greece and Russia but however, it has not been constructed in the other countries at this density. However, there has been few structures built in some beach sides of Italia, like Bari.

Key Words: byzantium art, christianity, hagios nicholaos churches.

Search

Announcements

Other Links