The Meric Journal 2018 Cilt:1 Sayı:5

Eski ve Yeni Ahit’te Aslan İkonografileri

Lion Iconographies at The Old and New Testaments

Ufuk Çetin


ÖZET

Tarihin her döneminde ve her kültürde çeşitli anlamlar üstlenen aslan genel olarak hükümdarlığı, zekayı, liderliği, gençliği, gücü, kuvveti, görkemli tavırları, sağduyuyu, soyluluğu ve gururu sembolize etmektedir. Keskin gözleri, kuvvetli bacakları ve pençeleri olan erkeğinin dişisinden yeleleriyle ayrıldığı sayısız masala konu olan ormanların kralı aslan insan yaşantısının her alanında son derece etkili bir hayvandır. Sanatın da hemen hemen her dalında etkili olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Çalışmamızda literatür taraması yapılarak nitel veri elde edilmeye çalışılmıştır. Aslanlar Antik çağlardan günümüze kadar farklı kültürde yeralmış ve neredeyse her sanat ürününde kullanılmıştır. Yahudilik ve Hristiyanlık inançlarında, çoğunlukla dinsel konuların aktarılmasında güçlü bir sembol olarak aslanlar karşımıza çıkmaktadır.Eski ve Yeni Ahit’teki çeşitli bölümler incelendiğinde sıklıkla içinde aslanların geçtiği bölümler görülmektedir. Aslanların çoğunlukla güç ve cesaret gibi olumlu anlamları vurgulanıp yansıtılması gibi sert mizacı ve kolaylıkla sinirlenebilen yapısı da vardır.Ayrıca, hem olumlu hem de olumsuz özelliklerinin bulunup bu anlamlarının da sembolik ve alegorik olarak kullanılması ilginçtir. Bu kadar yaygın bir şekilde kutsal metinlerde aslanların kullanılmasının sebebi aslanın oldukça önemli olduğu gerçeğini düşündürtmektedir.Yahudilerin Kralı Judas ve İsa’nın sembollerinden biri olarak da kabul edilmesi yüklendiği güçlü anlamları vurgulaması açısından son derece dikkate değerdir.

Anahtar Kelimeler: eski ahit, yeni ahit, hayvan İkonografisi, aslan.

ABSTRACT

In all periods at the history and in all cultures, having various meanings lions generally symbolizes sovereignity, intelligence, leadership, youth, power, strength, glorious attitude, common sense, nobility and pride;the king of the forests, which is the subject of countless stories are separated with its sails from the female ones having sharp eyes, strong legs and claws, were and continues to be effective in almost every branches of art as well as being a highly effective animal in every aspect of human life. It was tried to obtain qualitative data by literature scanning in our search. Lions were used in different cultures from antiquity up to now and have been used in every artefacts. We see lions as powerful symbols while transferring mostly religious matters at Judaism and Christianity.When searched Old and New Testaments ,it is seen that chapters with lions are quite common. In addtion to ,emphasizing and reflecting strength and bravery sides of lions generally,lions have hard and easily angered moods.Besides,it is interesting that being good and bad deeds using these meanings as symbolically and allegorically. The reason of why lions are used so often in sacred texts make think they are significant.it is extremely important having meanings of lions as accepted one of the emblems of King of Jews Judas and Jesus Christ.

Key Words: old testament, new testament, animal iconography, lion.

Search

Announcements

Other Links