The Meric Journal 2018 Cilt:1 Sayı:4

Servet Üzerinden Alınan Vergilerin Genel Bütçe Vergi Gelirleri İçindeki Paysal Gelişimi (2006-2016)

Paysal Development In General Budget Tax Revenue From Servet (2006-2016)

Nur KESKİN


ÖZET

Ülke uygulamalarında vergi; gelir, servet ve harcamalar üzerinden alınmaktadır. Gerçek ve tüzel kişilerin belirli bir dönemde ellerinde bulunan menkul ve gayrimenkul değerler üzerinden hesaplanan servet vergisinin geçmişi çok eski dönemlere dayanmaktadır. Devletlerin, kamu hizmetlerinin finansmanında önemli bir finansman aracı olarak gördükleri vergilerin, mali amaçlarının yanı sıra sosyal amaçları da vardır. Özellikle servet vergilerinde ön plana çıkan bu sosyal amaç, bireyler arasında ortaya çıkan gelir dağılımındaki adaletsizlik ve servet eşitsizliğinin giderilmesinde önemli bir role sahiptir. Çalışmamız iki bölümden oluşmakta ve ilk bölümde Veraset ve İntikal, Motorlu Taşıtlar Vergisi ve Emlak Vergisinin kavramsal açıklamaları yapılmış olup, ikinci bölümde ise 2006- 2016 yılları arasında ele alınan servet vergilerinin genel bütçe gelirleri ve vergi gelirleri içindeki paysal gelişimi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: servet, gelir, vergi

ABSTRACT

In the country applications, taxes are collected on income, wealth and expenditures. The history of the wealth tax calculated on the movable and immovable values of real and legal persons in a certain period of time is based on very old periods. There are social purposes as well as the financial purposes of taxation that the state considers to be an important means of financing public services. This social purpose, especially in the wealth tax, has an important role in overcoming the unfairness and wealth inequality among the individuals. Our work consists of two parts and conceptual explanations of Inheritance and Transfer, Motor Vehicle Tax and Property Tax are made in the first part and the paysal development of wealth tax in general budget revenues and tax revenues between 2006 and 2016 will be examined in the second part.

Key Words: fortune, income, tax

Search

Announcements

Other Links