The Meric Journal 2018 Cilt:1 Sayı:4

Konut Alanlarının Oluşumunda ve Kullanımında Sosyo-Ekonomik Faktörlerin İrdelenmesi: Edirne-Binevler

Examination of Socio-Economic Factors in The Formation And Use of Housing Settlements: The Case of Edirne-Binevler

Hatice Kıran Çakır


ÖZET

Kullanıcıların eğilimleri, alışkanlıkları, inançları yani sosyal yapılarındaki farklılıklar, değişik konut ve konut alanlarının oluşmasına veya oluşturulmasına neden olurlar. Kullanıcılarının sosyo-ekonomik yönlerinin konut alanlarına ne şekilde yansıdığını, günümüzde de fonksiyonlarını sürdürmekte olan alanlarda tespit ederek, yeni oluşturulacak konut alanlarının planlamasında dikkat edilmesi gereken faktörleri vurgulamak ve çözüm yolları önermek araştırmanın amacını oluşturmaktadır. Örneklem alan olarak; yeni imar düzenleri ile oluşturulmuş Edirne-Binevler konut alanı seçilmiştir. Alanın seçilme nedeni; konut edinecek olanların kendilerinin programı saptamalarına ve tasarıma eleştiri yolu ile katılmalarına ülkemizdeki “ilk örnek” olmasıdır. Alan ve konutların planlama çalışmalarına geçilmeden önce kullanıcı büyüklüğü göz önüne alınmış; kullanıcıların sosyo-ekonomik ve kültürel yapıları incelenmiş ve yapılan bu araştırma ve çalışmalar doğrultusunda da planlamaya geçilmiştir. Araştırmada; uzman ekiplerce tasarlanıp uygulaması yapılan Binevler konut alanı ile günümüzde kullanıcılarına hizmet vermeye çalışan Binevler arasında farklılaşma olup-olmadığı incelenmiştir. İnceleme, kalitetif ve kantitetif yöntemler kullanılarak yapılmıştır. Yapılan incelemeler sonucunda alanda farklılığın olduğu; farklılığın oluşmasındaki en büyük etkenin sosyo-ekonomik faktörler olduğu ve mevcut politikaların da bu değişikliği desteklediği tespit edilmiştir.

Anahtar Kelimeler: binevler, konut alanı, sosyo-ekonomik faktörler

ABSTRACT

Users’ tendencies, habits, beliefs and other factors which emanate from social structure bring about the variations in the production of housing settlements. The purpose of this research is to inquire how socio-economic factors influence the formation of dwellings by focusing on the settlements which have been functioning to this end for some time and to develop policy proposals for the planning of future settlements. The case of Binevler housing settlement in Edirne is chosen as the subject of the research. The reason of this choice is that this settlement is the first example in Turkey where the users were allowed to participate in the preparation of the program and the design process. The size of the households was taken into consideration and the socio-economic and cultural back ground of the users were analyzed before the location choice and the planning process. This reasearch examines whether there is any difference between Binevler housing settlement as it was planned and constructed in the past and the same settlement which is used by different users today. The research is conducted by the application of qualitative and quantitative research techniques. The findings of the research displayed that there are certain differences between the past and the current state of the settlement and the main sources of these differences are socio-economic factors and, in addition, that the existing policies support the ongoing transformation.

Key Words: binevler, housing settlement, socio-economic factors

Search

Announcements

Other Links