The Meric Journal 2017 Cilt:1 Sayı:1

Görsel Kültür İle Sosyoloji Arasındaki İlişki

Relationship Between Visual Culture And Sociologi

Gülden İrem Kazel


ÖZET

Görsel kültür geleneksel disiplinlerin ötesindeki görsellik yoluyla anlamlandırma yollarının araştırılması ve tanımlanmasıdır. 1990’ların başlarından itibaren akademik yayınlar, internette makaleler, ders programları ve konferans başlıkları Amerika ve Avrupa’da gittikçe yaygınlaşan sosyal bilimler disiplinleriyle beslenen görsel kültür kuramına odaklanmaktadır. Bu disiplinlere sanat tarihi, antropoloji, kültürel çalışmalar, İngilizce, edebiyat, medya ve film çalışmaları dahil edilebilir. Görsel kültür ile sosyoloji arasında hem içerik hem de muhatap olunan kitle bakımından yakın bir ilişki olduğu söylenebilir. Bu ilişki, görsel kültürün kapsamlı bir çerçeveye sahip olmasından kaynaklanmaktadır.

Anahtar Kelimeler: görsel kültür, sosyoloji, kitle kültürü.

ABSTRACT

Visual culture is the exploration and definition of ways of making meaning by visual beyond traditional disciplines. Since the early 1990s academic publications, articles on the Internet, curriculum and conference titles have focused on the theory of visual culture fed by disciplines of social sciences that are becoming increasingly common in America and Europe. These disciplines can include art history, anthropology, cultural studies, English, literature, media and film studies. It can be said that there is a close relationship between visual culture and sociology both in terms of content and audience. This relationship stems from the fact that visual culture has a comprehensive framework.

Key Words: visual culture, sociology, mass culture.

Search

Announcements

Other Links